Felvételi rendje


Intézményünk a 2021/2022-es tanévben a 9. évfolyamon három osztályt indít:

 Tagozatkód Képzés megnevezése Felvehető létszám
 0001  Emelt óraszámú képzés angol nyelvből  50 fő
 0002  Általános gimnáziumi képzés *  30 fő
 0003  Emelt óraszámú testnevelés, köznevelési típusú sportiskolai, kerettanterv szerinti képzés  14 fő
 0004  Emelt óraszámú rajz és vizuális kultúra  8 fő

 * Igény szerint lehetőség van történelmet, matematikát, informatikát, német nyelvet  emelt óraszámban tanulni - ezeknek nincs külön kódja, felvétel után választhat a tanuló a kínálatból.

Alkalmassági megfelelés van vizuális kultúrából és testnevelésből. Ennek követelményét az iskolai tájékoztatóban tesszük közzé. A tanuló minősítése: megfelelt/nem felelt meg – ez alapján kerülhet be a rangsorolásba az említett két szakon. Nem felelt meg minősítés esetén a jelentkező az adott szakon elutasításra kerül.

Pontszámítás, a jelentkezők rangsorolása, értesítése

A jelentkezők felvétele a pontozással megállapított sorrend szerint történik. A tanulók általános iskolai eredménye az alapja a pontszámításnak. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (2/a) ). A hozott pontokat a következő tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeinek összege adja: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, egy természet-tudományi tantárgy (fizika/kémia/biológia/földrajz). A fenti tárgyakból max. 60 pont szerezhető. Ha olyan SNI-s tanulók adja be jelentkezési lapját, hogy megfelel az előírásoknak, de a felsorolt tantárgyak valamelyike közül mentesült az értékelés alól, úgy a beszámítható érdemjegyek közül a számára legkedvezőbbet duplán kell számolni. Ezek alapján készül el a rangsorolás.

Azonos pontszám esetén a törvényi előírásoknak megfelelően jár el az intézmény: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3). A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A pedagógiai programban meghatározottak szerint a különleges helyzetről az intézmény igazgatója dönt, amelyhez kikéri az iskolavezetés és a szakmai munkaközösségek véleményét. Az a tanuló, aki rajz, illetve testnevelés alkalmasságin nem felelt meg, illetve ha nem teljesítette a követelményeket, úgy kérelme elutasításra kerül. A felvételi kérelem elbírálásáról írásbeli értesítést kap a szülő és az általános iskola. A 9. évfolyamon csak egyféle csoportba nyerhet a jelentkező felvételt.


Általános tájékoztató

I.  A képzés sajátosságai:
Két idegen nyelv tanulása kötelező (angol és német nyelv). Szakköri szinten lehetőség van orosz nyelv tanulására is. A megyében csak nálunk van emelt óraszámú vizuális kultúra képzés, valamint testnevelés tantárgyakból, illetve a dráma tanulása kilencedik évfolyamtól. Csoportbontás van matematika, idegen nyelvek, testnevelés tantárgyakból. A 9-10. évfolyam az alapozás időszaka, a tehetséggondozás beindítása, a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítőre lehet jelentkezni az érdeklődési kör és a pályaválasztás függvényében. A 9. évfolyamon csak egyféle csoportba nyerhet felvételt a hozzánk jelentkező. A tanulók a specialitásokat két évre választják. A 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire történő felkészítés keretében vihetik tovább a választott tantárgyat, vagy választhatnak új tantárgyat a pályaválasztási elképzeléseiknek megfelelően a pedagógiai programban megjelölt tantárgyakból kellő számú jelentkező esetén. A bejövő kilencedikes tanulók esetén szintfelmérő alapján döntik el a szaktanárok, hogy kiknek kell a felzárkóztató programban részt vennie matematikából. A szövegértés fejlesztése kiemelt feladat a 9. évfolyamon. A kilencedikes tanulók részére úszásoktatást szervezünk. A téli sportot kedvelő tanulóiknak lehetőséget biztosítunk korcsolyázási programon való részvételre. (sífelszerelést, korcsolyát szükség esetén biztosítunk). Szervezünk különböző 4-5 napos külföldi tanulmányutakat: Lengyelország, Olaszország, igény esetén Ausztria úti céllal. 

Az általános képzés: igény szerint lehetőség van történelmet, matematikát, informatikát, német nyelvet, emelt óraszámban, illetve dráma foglalkozásokon való részvételre – ezeknek nincs külön kódja, felvétel után választhat a tanuló a kínálatból. Ez már 9. évfolyamon lehetőséget teremt az emelt szintű érettségire történő felkészítésre, a tehetséggondozásra az adott tantárgyakból. A tanulóknak lehetőségük van dráma foglalkozásokon részt venni. Ez segíti a tanulókat önismeret megszerzésében. 11. évfolyamon lehetőség van Honvédelmi ismeretek tanulására. A média ismeretek megszerzését, elmélyítését fontos feladatnak tekintjük, hiszen a kommunikációs formák és csatornák megsokasodtak, az internet világában az információk megsokszorozódtak – ezek között történő eligazodás meghatározza, hogy passzív vagy kritikusan befogadóvá válnak diákjaink. Mára már elkerülhetetlen a média tudatos használatára való törekvés, ezért tanulóink 9. és 12. évfolyamon is heti 1 órában tanulják a médiát, ahol a módszereket, megközelítési lehetőségeket szerzik meg a tanulók. Egyre népszerűbb érettségi tantárgyként is, kedvelt terület a továbbtanulásban kommunikáció szak, média szak.


Fontos időpontok

Bővebb információ:


0001 EMELT SZINTŰ ANGOL NYELV

Mindannyiunk számára nyilvánvaló a nyelvtanulás fontossága, s nem kell hangsúlyoznunk mindennapi életünkben betöltött szerepét sem. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2020/2021-as tanévben ismét indít emelt óraszámú angol nyelvi képzést indítunk, heti 5 (+1) órában. Az emelt óraszám szélesebb körű és alaposabb lehetőséget jelent(het) a diák számára. E lehetőség felkínálásával célunk, hogy olyan képzést nyújtsunk a diákoknak, amely megalapozza a későbbi nyelvtudást, az emelt szintű, s egyben nyelvvizsgára való felkészítést. Kínálunk kommunikatív, valós élethelyzetre épülő nyelvoktatást, amely nem zárja ki a grammatikai ismeretek elmélyítését éppúgy, mint az adott nyelven történő civilizációs ismeretek átadását. Felvétel után az angol nyelvet választó tanulók csoportba sorolása szintfelmérő után történik.
Ajánljuk azoknak, akik a nyelvtanuláshoz biztos alapokat akarnak kapni, s várhatóan emelt szintű érettségin szeretnék megszerezni a nyelvvizsgát; akik a középiskola befejezése után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni bármely szakirányban; akik nem szeretnének némák maradni az EU-ban.
SNI, BTM: mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, BTMN tanuló


 0002 ÁLTALÁNOS

Ez a forma klasszikus gimnáziumi képzést kínál.
Az általános képzést azoknak ajánljuk, akik még bizonytalanok pályaválasztásukban és csak 11. évfolyamtól szeretnének készülni emelt szintű érettségire. Az emelt óraszámot választók azonban már heti +2 órában tanulhatja a választott tantárgyat, s már 9-10. évfolyamon készülhetnek a tanulók az emelt szintű érettségire. Ezen a képzésen azonban +1 vagy +2  órában lehetőség nyílik történelmet, matematikát, informatikát, drámát, német nyelvet, emelt óraszámban, illetve katonai alapismereteket tanulni. A +2 óra dráma foglalkozásokkeretein belül drámajátékkal, mozgásgyakorlattal ismerkedhetnek a diákok, valamint kommunikáció képesség fejlesztése történik, ami a elengedhetetlen a későbbi pályaválasztásnál. Intézményünkben hagyománya van a színvonalas informatika oktatásnak, ezt bizonyítja, hogy tanítványaink sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken is. Célunk, hogy iskolánk minden tanulója tegyen szert a mindennapokban is jól használható informatikai ismeretekre, hiszen manapság már nehéz olyan munkahelyet találni, ahol nem alkalmaznak számítógépet.  Tanulóink közül sokan választják érettségi tantárgyként emelt- illetve középszinten, illetve tanulnak tovább informatika területén. A történelem iránt érdeklődnek, már 9. évfolyamon szeretnénk teret és lehetőséget adni a történelem tantárgy iránt érdeklődő diákok számára, hogy egy-egy kort mélyebben, szélesebb rálátással ismerhessenek meg. El tudjanak mélyedni az adott kor mindennapjaiban, azaz ne csak a száraz tényeket, hanem régen élt emberek mindennapjait, életmódját, ruházkodást vagy akár ételeit is megismerjék. Cél a humán és művészeti tantárgyakhoz szükséges tudás megalapozása, elmélyítése, a történelemmel történő továbbtanulás megalapozása. A matematika  továbbtanulás szempontjából is kiemelt tantárgyként jelenik meg. nagyon fontosnak tartjuk, hogy érdeklődő tanítványainknak már kilencedik évfolyamtól lehetőséget biztosítsunk a magasabb óraszámba való tanulásra, tehetséggondozó szakkörön való részvételre. Jó lehetőséget biztosít  a logikai, problémamegoldó készség erőteljes fejlesztése; a természettudományos és informatika tantárgyakhoz szükséges tudás megalapozása,  Az informatika emelt szinten történő tanulásának nagy hagyománya van intézményünkben. A XXI. században elengedhetetlen a digitális kompetenciák fejlesztése, informatikai ismeretek elmélyítése, hiszen a legtöbb munkakörben szükség van ezekre az ismeretekre. Tanulóink közül sokan tesznek közép- és emelt szintű érettségit, illetve tanulnak tovább ezen a területen: pl. programozó matematikus, mérnökinformatikus, gazdasági informatikus stb. A német nyelv emelt óraszámban történő tanulása lehetőség egy újabb idegen nyelv mélyebb elsajátítására, hiszen földrajzi fekvésünknek megfelelően hasznos a német nyelven történő kommunikációs készség fejlesztése.
SNI, BTM: mozgásszervi fogyatékos, gyengénlátó, nagyothalló, beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzdő, BTMN tanuló


0003 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS

Közoktatás típusú sportiskola

Ez a képzés a testnevelés iránt érdeklődő vagy rendszeresen sportoló tanulók számára felkínált lehetőség. Segítségével mód nyílik az egyéni képességek sokoldalú fejlesztésére, a továbbtanulásra való felkészülésre. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik versenyszerűen sportolnak, igényük az egészséges életmód. Ajánljuk továbbá azoknak, akik Testnevelési Egyetemre vagy bármely főiskola testnevelés szakára szeretnének jelentkezni, illetve új képzési formák közül szeretnének választani: sportmanager, masszőr. Továbbá segíti az alkalmassági vizsgára való felkészülést azoknak, akik Rendőrtiszti Szakközépiskolába, Rendőrtiszti Főiskolára szeretnének jelentkezni vagy katonai pályán akarnak elhelyezkedni. Érettségi tárgyként is választható a testnevelés.
A testnevelési órák száma évfolyamonként: heti 6 óra
A testnevelési osztályokba járó tanulóknak minimum heti 2 alkalommal részt kell venniük edzésen az iskolai DSE által működtetett szakosztályokban vagy külső sportegyesületben.
Alkalmassági megfelelés szükséges!

Az alkalmassági vizsga követelményei (sportorvosi engedély)
Atlétika:  térdelőrajt, 20 m-es síkfutás időre, helyből távolugrás
Torna:  talaj - 6 elemből álló szabadon választott gyakorlat bemutatása (guruló-átfordulás előre-hátra, fejállás, kézállás, kézenátfordulás oldalt, mérlegállás)
Ugrás:  4 részes szekrényen guggoló átugrás:
lányoknak: széltében állított szekrényen
fiúknak: hosszában állított szekrényen
Labdajáték:  egy szabadon választott labdajáték bemutatása az alábbi három közül:
kosárlabda : félpályáról - sarkazás, megindulás, labdavezetés,                       fektetett dobás
kézilabda: félpályáról - önindítás, felugrásos kapura-lövés célkeretbe  (két felső sarok)
röplabda:   3 m átmérőjű körben kosárérintés 20-szor
+ labdarúgás (koordinációs gyakorlat): a helyszínen ismertetett feladat

Kötélmászás:  fiúk lehetőleg függeszkedve,
lányok mászókulcsolással
Szlalom-labdavezetés kosárlabdával időre.
Tömöttlabdadobás hátra (méterre).
Hajlékonyság felmérése.

Az alkalmassági időpontja: 2020. február 24. 8:00 (kiértesítést nem küldünk);  a pótfelvételi időpontja 2020. március 09.
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, BTMN tanuló


0004 EMELT ÓRASZÁMÚ VIZUÁLIS KULTÚRA

Azok a tanulók, akik ezt az orientációt választják, a 9-10. évfolyamon az alapórán kívül heti 2 órában tanulják a vizuális kultúra tantárgy anyagát.
Általános célkitűzések, főbb feladatok:
* A rajzi tudás és ábrázolási készségek fejlesztése.
* Az egyes műfajokon belüli technikai lehetőségek megismerése.
* Olyan ábrázolási készség kialakítása, amelynek birtokában tanulóink képesek saját gondolataik és érzéseik kifejezésére.
* A képző- és iparművészet területén a mesterségbeli tudás alapelemeinek megszerzése. Művelődéstörténeti, esztétikai ismeretek gyarapítása.
* 11-12. évfolyamon középszintű érettségire való felkészítés.
* A szélesebb körű ismeretszerzést segíti a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatása. A vizuális kultúra és a média egymást kiegészítve gazdagíthatja tanulóink ismereteit, kibontakoztatva tehetségüket.
* Újdonság a következő tanévtől, hogy a tananyag médiás tartalmakkal egészül ki a 9. évfolyamos mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tartalmi követelményeire épülve.
* Érettségi tárgyként is választható középszinten. Cél olyan ábrázolási készség kialakítása, amelynek birtokában tanulóink képesek saját gondolataik és érzéseik kifejezésére; valamint a képző- és iparművészet területén a mesterségbeli tudás alapelemeinek megszerzése, tervezői gondolkodás fejlesztése, digitális kompetencia fejlesztése.

A felvétel kritériuma az alkalmassági megfelelés, amelyen a tanulónak 10 db egyéni alkotását kell bemutatni. Ezek közül 5 tanulmány, a többi tetszőleges technikával készített alkotás. Az elbeszélgetésen az ebben az életkorban alapvetően elvárható, a Kerettantervben 5-8. évfolyamra meghatározott  művészettörténeti tájékozottságot, valamint a vizuális kreativitást mérjük.

Az alkalmassági időpontja: 2020. február 25-26. (kiértesítést küldünk); a pótfelvételi időpontja 2020. március 09.

SNI, BTM: mozgásszervi fogyatékos, nagyothalló, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, BTMN tanuló